Print deze pagina
Visie en Missie Oosterparkkerk

 

                                                     

De gemeente van de Oosterparkkerk is een levendige stadsgemeente in Amsterdam van rond de 300 leden. Het
grootste deel van de gemeente is jonger dan 40 jaar. Onze leden wonen verspreid over verschillende wijken in
de stad Amsterdam, voornamelijk Oosterpark, Centrum, Noord, De Pijp, Oost, Watergraafsmeer, Diemen,
Duivendrecht, IJburg en Amsterdam-ZO. Wekelijkse kerkdiensten zijn er op de zondag. Om contact met elkaar
te houden en elkaar te stimuleren in geloof en leven is de gemeente verdeeld in kringen die elkaar door de week
aan huis ontmoeten.

Onze missie 

Wij geloven dat God zich door Jezus Christus verbindt aan mensen. Het is onze overtuiging dat verbinding met Jezus Christus
het beste is dat mensen kan overkomen. De Oosterparkkerk wil een gemeenschap zijn waar de verbinding met Jezus Christus
wordt gezocht en vernieuwd, wordt geleefd en gedeeld.

Onze visie 

Door verbinding met Jezus Christus wil de Oosterparkkerk groeien in geloof, liefde en dienstbaarheid aan elkaar en aan onze
medemens in Amsterdam en omgeving.


Onze kernwaarden


> Vrijheid
Christus maakt ons vrij. Daardoor mogen wij leven in Gods heerlijke vrijheid! Dit evangelie is onze basis. Dit evangelie
stimulerend verkondigen in onze kerkdiensten. Voeding ontvangen vanuit het evangelie om zo te groeien. Hem daarvoor
danken en vereren in lofprijzing en gebed. Blijde viering van doop en avondmaal. Pastoraat hoort hierbij. Kinder- en jeugdwerk
is belangrijk. Catechesegroepen en gericht onderwijs. Verdieping zoeken.

> Leven
Wij zijn op zoek naar wat God wil, wat Hij in ons doet en wat Hij aan ons geeft aan leven. Dit maakt ons leven een avontuur!
Gebed staat centraal. Wij proberen in en door ons leven te laten zien wie God is. In de praktijk. Met Diaconie. In onze omgeving
van kerk, werk en wonen. In onze keuzes die we maken. We zijn een gemeente van kringen, waar we elkaar ontmoeten, Gods
Woord bestuderen, elkaar bemoedigen en naar elkaar omzien. Wij zien uit naar de wederkomst van Christus omdat we geloven
dat dan alles volmaakt zal zijn.

> Delen
Waar we bezield van zijn, willen we delen met anderen. Door evangelisatie. Door de Alpha-cursus. Door zendingsprojecten. Door
samen te werken met anderen om Amsterdam te bewegen door en voor Jezus. Door buurtwerk, en ook “gewoon” door in ons
leven voor te leven wie God in ons is. Door onze rust en vrijheid in Jezus uit te stralen.
 

Onze wortels


> We zijn een christelijke kerk
Dit betekent dat we staan in de traditie van christenen die er vanaf het begin van onze jaartelling tot nu toe altijd en overal
geweest zijn. De kern van ons geloof is, dat Jezus Christus, de Zoon van God, in het centrum van onze wereldgeschiedenis
gestorven is aan een kruis, maar daarna is opgestaan uit de dood. Zo heeft Hij eeuwig leven voor ons verworven.

> We zijn een protestantse kerk
Dit betekent dat we geloven dat elke gelovige zelf en alle gelovigen samen vrijmoedig en onmiddellijk in verbinding leven met
God de Vader, in en door het verzoenende werk van Jezus en in de kracht van de heilige Geest. Zo zijn we samen een christelijke gemeenschap die in onderlinge verbondenheid zoekt naar de weg met God, door dit leven heen.

> We zijn een gereformeerde kerk
Dat wil zeggen dat we vast geloven dat God Zich in de bijbel (Zijn Woord) aan ons bekend gemaakt heeft als de enige ware God,
en Zijn Zoon als de levende Heer van ons leven. We geloven ook dat Hij Zich in Jezus met ons en onze kinderen verbindt en dit
bestempelt met de doop. Tevens bevestigt Hij dit in het Avondmaal. We maken deel uit van het kerkverband van gereformeerde
kerken vrijgemaakt.

De Oosterparkkerk is op zo’n manier kerk dat haar gereformeerde leer en spiritualiteit verrijkt kunnen worden vanuit andere christelijke tradities, zoals bv. de evangelische en/of charismatische traditie en tevens vanuit andere vormen van eigentijds christen zijn.

 

Download hier bovenstaande tekst als pdf-document.


OPK Logo: vrijheid - leven - delen; in verbinding met Jezus Christus

Werk deze pagina bij